اهداف كلان

الف)بهبود عبور و مرور و تقويت حمل و نقل عمومي

ب)تعادل و توازن بين مناطق شهري از نظر برخورداري از خدمات و تامين رفاه، امنيت و سلامت شهروندان

ج)توسعه و ارتقاء كيفيت خدمات شهري

د)حفظ و ارتقا كيفيت محيط زيست شهري

ه) ارتقاء فرهنگ شهرنشيني، طراحي مهندسي فرهنگي شهر و تقويت مشاركت شهروندان

و)توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت تحقق شهر الكترونيك

ز)توانمندسازي سكونتگاه هاي غير رسمي و نوسازي و بهسازي بافت ها فرسوده

ک)همساز نمودن شهرسازي و معماري بر اساس شرايط اقليمي و فرهنگي شهر در جهت ارائه مدل هويت شهري

ل)  استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصی ،شناسائي، امكان سنجي و ايجاد درآمدهاي پايدار و مديريت كارآمد منابع مالي