اهداف كلانالف)بهبود عبور و مرور و تقويت حمل و نقل عموميب)تعادل و توازن بين مناطق شهري از نظر برخورداري از خدمات و تامين رفاه، امنيت و سلامت شهروندانج)توسعه و ارتقاء كيفيت خدمات شهريد)حفظ و ارتقا كيفيت محيط زيست شهريه) ارتقاء فرهنگ شهرنشيني، طراحي مهندسي فرهنگي شهر و تقويت مشاركت شهروندان


و)توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت تحقق شهر الكترونيكز)توانمندسازي سكونتگاه هاي غير رسمي و نوسازي و بهسازي بافت ها فرسودهک)همساز نمودن شهرسازي و معماري بر اساس شرايط اقليمي و فرهنگي شهر در جهت ارائه مدل هويت شهريل)  استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصی ،شناسائي، امكان سنجي و ايجاد درآمدهاي پايدار و مديريت كارآمد منابع مالي