به استناد تصویبنامه شماره 15288ت/21357 مورخه 20/4/1379 هیئت دولت، از ادغام روستاهای عمروآباد، بابوکان، وصف، خسروآباد، وصف و اسفه سالار، شهر منظریه پایه گذاری گردید.

این شهر دارای بافت اجتماعی – مسکونی و اقتصادی مشترک و به هم پیوسته بوده و از نظر جغرافیایی در فاصله 5 کیلومتری جنوب شهرستان شهرضا قرار گرفته است.

این شهر از سمت شمال و شرق به جاده ترانزیت شمال-جنوب سراسری و از سمت غرب به جاده ارتباطی سمیرم-شهرضا محمدود است.همچنین شهر منظریه از سمت جنوب به مزارع و باغات روستاهای مجاور منتهی میگردد.

طبق آمار گیری سال 1375 جمعیت این شهر بالغ بر 5502 نفر بوده است. این در حالی است که جمعیت کنونی شهر منظریه بر اساس اعلام مرکز امار ایران در سال1390بیش از 7000 نفر اعلام شده است.*شهر منظریه در حال حاضر دارای شش محله عمرواباد،بابوکان،خسرواباد،اسفه سالار،وصف و حکیم قشقایی میشود.