شرایط آگهی مزایده فروش زمین کارگاهی مرحله پنجم

شهرداری منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه 2 صورتجلسه شماره 3 مورخ 6/6/96 و مصوبه 1 صورتجلسه شماره 10 مورخ 3/8/96 شورای اسلامی شهر منظریه تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی واقع در شهر منظریه و مجتمع کارگاهی شیخ بهائی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .لذا متقاضیان می توانند با هماهنگی دفتر فنی شهرداری در وقت اداری تا مورخ 16/9/96 نسبت به بازدید زمینهای مذکور اقدام و اسناد مزایده را تحویل گیرند .

شرایط مزایده :

1-     متقاضیان باید نسبت به واریز وجه سپرده زمین مورد تقاضا ( مندرج در برگ درخواست شرکت در مزایده ) به حساب سپرده شهرداری به شماره 3100002875006 نزد بانک ملی منظریه به نام شهرداری منظریه اقدام و فیش مربوط به آن را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 18/9/96 در پاکت الف و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت ب قرارداده و تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند  .

تبصره 1 – متقاضیان جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده لازم است مبلغ 000/200 ريال به حساب 310002876004 نزد بانک ملی منظریه به نام شهرداری منظریه واریز و اصل فیش را ارائه نمایند .( مبلغ واریزی به هیچ عنوان مسترد نمی شود ) .

2-            پیشنهادها باید از هر حیث کامل و بدون شرط و فاقد قلم خوردگی و ابهام باشد و در مهلت تعیین شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد ضمناً ارائه هر گونه چک یا تراول و یا وجه نقد و یا چک شخصی بابت سپرده (شرکت در مزایده ) قابل قبول نبوده و به آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3-            مشخصات تفضیلی مورد فروش در برگ درخواست شرکت در مزایده مندرج می باشد .

4-            بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مزایده و ابلاغ به وی حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ قرائت پیشنهادها انجام می گیرد .

5-            پیشنهادات رسیده رأس ساعت 18 روز  شنبه  مورخ 18/9/96 در حضور اعضاء کمیسیون مالی و معاملات شهرداری در محل شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام خواهد شد .

6-            سپرده کسانی که در مزایده برنده نشوند به غیر از نفرات دوم و سوم بعد از انجام مراحل مزایده به متقاضیان مسترد خواهد شد .

7-            پرداخت هزینه کارشناسی و آگهی درج شده در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد . هزینه کارشناسی هر قطعه به برنده اعلام خواهد شد.

8-            برنده مزایده باید حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری از اعلام شهرداری نسبت به تحویل قرارداد واگذاری اقدام نماید در غیر این صورت شهرداری ضمن ضبط سپرده وی از برندگان دیگر ( دوم و سوم ) نیز به همین ترتیب اقدام خواهد شد .

9-            قیمت کارشناسی پایه شامل بهای زمین خام و بدون خدمات ( زیر سازی ، جدول گذاری و آسفالت معابر و ... ) می باشد .

                                                                                            سید علی مرتضوی

                                                                                شهردار منظریه

توضيحات: