کاشت درخت درروز درختکاری  توسط شهردار و شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در باغ بانوان شهرمنظریه