اهدای درختچه به ورزشکاران در15 اسفند روز درختکاری توسط واحد ورزشی بانوان شهرداری منظریه