کسب مقام سوم مسابقات تیر اندازی بین روسای هئیات ورزشی ومسئولین شهرستان شهرضا ،توسط سید علی مرتضوی شهردارمنظریه