حضور مهندس سید علی مرتضوی شهردار منظریه درجلسه شورای ترافیک شهرستان دررابطه بابررسی مسائل ومشکلات اجرایی زیر گذر شهرمنظریه