با عنایت به قانون شوراها و انتخابات سالیانه هئیت رئیسه درجلسه داخلی شورای اسلامی شهر منظریه با حضور کلیه اعضا  و با رای مخفی درتاریخ 1398/05/14انجام گرفت  و نتایج به شرح زیر اعلام گردید .

آقای عباسعلی بیاتی به عنوان رئیس ، آقای علی سلیمانی زاده به عنوان نائب رئیس ، آقای عبدالحسین نادری قره قانی به عنوان منشی ، آقای عباس قرقانی به عنوان خزانه دار وخانم فاطمه شایان به عنوان عضو شورای اسلامی شهرمنظریه برای یکسال انتخاب گردید .