مسابقه یک نگاه یک جمله ...

المان نصب شده جنب گلزارشهدای شهر منظریه ر ادر یک جمله توصیف کنید و جایزه بگیرید

جملات خود را میتوانید تاپایان ساعت اداری روز یکشنبه سوم شهریور ماه به دبیرخانه شهرداری منظریه تحویل دهید.