بازدید مهندس رضایی معاون سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان و عقد تفاهم نامه طراحی دو مجموعه پارک جنگلی و مشاوره فضای سبز شهری شهر منظریه.