انتخابات شورای اسلامی شهر منظریه با حضور اعضای محترم این شورا برگزار و اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند.

 

در این انتخابات و با کسب اکثریت آراء جناب اقای علی سلیمانی به عنوان رئیس و اقای عبدالحسین نادری قرقانی به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر منظریه انتخاب شدند.

همچنین جناب اقای عباسعلی بیاتی به عنوان خزانه دار و اقای عباس قرقانی به عنوان منشی انتخاب شدند